Klima

Klima je jedan od najznačajnijih elemenata turističke valorizacije Sokobanje. Osobine podneblja Sokobanjske kotline određene su pre svega njenim položajem. Na širem području zastupljena je umereno kontinentalna klima, sa tendencijom prelaska ka planinskom tipu, sa porastom nadmorske visine. Međutim, specifične klimatske karakteristike kotline uslovljene su postojanjem planinskih masiva, koji ograđuju sokobanjsku kotlinu.

Osnovne klimatske karakteristike ovog područja su hladne i oštre zime, topla i sunčana leta, i jeseni koje su toplije od proleća. Gotovo da tokom godine uopšte nema maglovitih dana. Vazdušni pritisak je stabilan i bez naglih promena, i iznosi oko 736 mb.
Temperatura vazduha jedan je od najznačajnijih klimatskih elemenata i za razvoj turizma ima veliki značaj, posebno za definisanje dužine trajanja turističke sezone. Srednja godišnja vrednost temperature vazduha u Sokobanji iznosi 10,5°C. U periodu od druge polovine maja do prve polovine septembra, prosečna temperatura vazduha je veća od 20°C.

U okolini Sokobanjske opštine nema niti jednog zagadjivača vazduha ni voda. Pored toga, poseban doprinos čistom vazduhu daje ruža vetrova, koja se formira iznad kotline, donoseći svež i čist vazduh. Bogatstvo vazduha negativnim jonima doprinosi opštem blagostanju organizma i brzom oporavku od različitih tegoba, pre svega respiratornih smetnji i stresa, koje nosi današnjica.